Suomi bonus

14 ja julkaisi toisen raportin15 nanotieteen ja nanoteknologian toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Suomi bonus bonus tai bonuspooli perustuu tulosten mittaamiseen, mittausta olisi tarkistettava perustana olevaan suoritukseen liittyvien nykyisten ja tulevien riskien valossa, ja huomioon olisi otettava sidotun pääoman kustannukset ja vaadittu likviditeetti. Komissio on yhtä mieltä asiantuntijaryhmän kanssa myös siitä, että kokemustenvaihto ja synergioiden luominen artiklan 185 nojalla perustettuihin ohjelmiin, kuten Eurostars, EMPR ja Bonus-169, voi auttaa parantamaan yhteisen AAL-ohjelman hallinnointia ja toimia. BONUS aims to support scientific development and innovation by providing the necessary legal and organisational framework for trans-national cooperation between the Baltic Sea States on environmental research in the Baltic Sea region.

BONUS-ohjelman tavoitteena on tukea tieteellistä kehitystä ja innovointia tarjoamalla tarvittavat oikeudelliset ja organisatoriset puitteet Itämeren valtioiden väliselle ympäristötutkimusyhteistyölle Itämeren alueella. Pidettiin aiheellisena vahvistaa yhteistyöhön osallistumattomiin yrityksiin sovellettava tulli korkeimman määritetyn tullin mukaisesti 25,5 prosentiksi sen vuoksi, että intialaisten vientiä harjoittavien tuottajien yhteistyön taso oli korkea, ja koska haluttiin välttää yhteistyöstä kieltäytymisen palkitseminen sekä varmistaa, että tasoitustoimenpiteitä ei kierretä. Paragraphs 11, 14 and 17 explain how an entity shall apply this requirement to short-term employee benefits in the form of compensated absences and profit-sharing and bonus plans. Kappaleissa 11, 14 ja 17 selostetaan, miten yhteisön on sovellettava tätä vaatimusta palkallisten poissaolojen, voittoosuuksien ja bonusjärjestelyjen muodossa annettaviin lyhytaikaisiin työsuhde-etuuksiin. The BONUS initiative would clearly help the countries of the Baltic Sea region to address more effectively the very complex and pressing environmental problems in this area by promoting synergies and avoiding the wasteful duplication of purely national research efforts. On selvää, että BONUS-aloite auttaisi Itämeren alueen maita ratkaisemaan tehokkaammin tämän alueen erittäin monimutkaiset ja kiireelliset ympäristöongelmat edistämällä synergiaa ja torjumalla yksinomaan kansallisten tutkimustoimien turhaa päällekkäisyyttä.

The three points raised by Mr Heaton-Harris are the insufficient monitoring of projects, the granting of an extraordinary bonus to ECB employees and the refusal to be subject to OLAF investigations. Nämä kolme kysymystä, jotka jäsen Heaton-Harris palautti mieliin, ovat hankkeiden riittämätön seuranta, henkilöstölle maksettu erityinen palkkio ja se, että OLAFin tutkimuksia ei sallita. Jos ulkona olevien kantaosakkeiden tai potentiaalisten kantaosakkeiden lukumäärä kasvaa rahastoannin, maksuttoman osakeannin tai osakkeiden jakamisen seurauksena tai vähenee osakkeiden käänteisen jakamisen seurauksena, kaikkien esitettävien kausien laimentamatonta ja laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta koskevia laskelmia on oikaistava takautuvasti. BONUS-169, which is in line with the objectives of the European strategy for maritime research and the Union’s strategy for the Baltic Sea region, is to be considered as a pilot case for other similar regional initiatives. BONUS-169-ohjelmaa, joka on Euroopan merentutkimusstrategiassa ja Itämeren aluetta koskevassa EU:n strategiassa vahvistettujen tavoitteiden mukainen, pidetään pilottihankkeena muille samankaltaisille alueellisille aloitteille. Koska yritys ei toimittanut tietoja tiettyjen tuotelajien tuotantokustannuksista ja koska perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti haluttiin välttää yhteistyöstä kieltäytymisen palkitseminen, komissio sovelsi näihin lajeihin samaa polkumyyntimarginaalia kuin sellaisiin edustavassa määrin myytyihin lajeihin, joiden osalta ilmeni eniten polkumyyntiä.

The solutions we recommend are much less onerous than those mobilised for the financial crisis, and, even if we were finally to introduce the pollination bonus and financial assistance to beekeepers in difficulty to ensure the survival of bees in Europe, it would be peanuts in comparison with other budget lines. Suosittelemamme ratkaisut ovat paljon vähemmän työläitä kuin rahoitusalan kriisin edellyttämät ratkaisut, ja vaikka lopulta ottaisimme käyttöön pölytyspalkkion ja vaikeuksissa olevien mehiläishoitajien rahoitustuen mehiläisten selviytymisen varmistamiseksi Euroopassa, kyse on pikkurahoista verrattuna muihin budjettikohtiin. Baltic Sea region, with a view to coordinating, developing and implementing them by means of joint cooperation activities. Napsauta arviosi syytä: Tämä ei ole hyvä esimerkki edellä olevalle käännökselle. In Purble Place, a symbol which looks like a golden stamp and allows players to earn a Sneak Peek token if they can match a tile while the indicator is on it. Italian Community hauliers which has never been implemented. ON THE ONE HAND TO WHOLESALERS TO WHOM THE MANUFACTURERS HAD ALREADY ALLOCATED A QUOTA AND TO FOOD WHOLESALERS AND OTHER WHOLESALERS NOT DIRECTLY SUPPLIED BY MANUFACTURERS , WHERE THE PRODUCTS CONCERNED WERE FOR RESALE TO RETAILERS AND ON THE OTHER HAND TO RETAILERS WHERE THE DELIVERY WAS MANIFESTLY NOT INTENDED TO BE SOLD TO THE RETAILER ‘ S NORMAL CUSTOMERS .